Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Semptomatik Spinal Metastazla Seyreden ve İntrakranial Tekrarlaması Olmayan Glioblastoma Multiforme Olgusu
Nail ÖZDEMİR, Ömer AKAR, Gönül GÜVENÇ
S.B. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İzmir, Türkiye

Özet

Glioblastoma multiforme (GBM) yetişkinlerin en sık ve en malign primer beyin tümörüdür. Supratentorial GBM'de beyin omurilik sıvısı yoluyla yayılım, yaklaşık olarak vakaların %15-25 de rastlanır. Bununla birlikte, GBM'nin spinal metastazlarına literatürde nadir olarak rastlanmaktadır ve bu hastaların prognozları kötüdür. Biz bu olgu sunumunda, intrakranial GBM nedeniyle opere ettiğimiz, kranial radyoterapi ile beraberinde kemoterapi gören (temozolomide) ve sonrasında kranial tekrarlaması olmaksızın, semptomatik torakal spinal kord metastazıyla başvuran 29 yaşındaki genç erkek hastayı sunduk. Bizim hastamız, intrakranial tekrarlaması olmadan semptomatik spinal metastazla başvuran literatürdeki nadir primer GBM hastalarından biridir. Bel-boyun-sırt ağrısı, bacak-kol ağrısı veya ekstremitelerde kuvvet kaybı bulguları olan GBM hastalarında; klinisyenler, GBM'den spinal metastazları araştırmalıdırlar.