Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Olfaktor Oluk Meningiomları
Selçuk YILMAZLAR
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, 16059, Bursa, Türkiye

Özet

Olfaktor oluk meningiomları tüm meningiomların yaklaşık % 10'unu oluşturmaktadır. Bu tümörler oftalmik arterlerin etmoidal dallarından, orta meningeal arterin anterior dalından ve internal karotid arterin meningeal dallarından kan desteğini alan orta hat lezyonlarıdır. Bu tümörlerin erken devaskülarize edilmesi tümör çıkartılmasında ilk adımdır. Unilateral supraorbital kraniotomi veya orta hat bifrontal kraniotomiyi kullanarak mümkün olduğu kadar bazalden yaklaşım tümöre optimal bir erişim için tercih edilir. Anterior serebral arter kompleksi ve dallarının yanı sıra optik sinirler ve kiazma özellikle dev olfaktor oluk meningiomlarının cerrahi çıkarılması sırasında büyük risk altında olan nörovasküler yapılardır. Anterior serebral arter kompleksi ve optik sistem tipik olarak tümör tarafından itilir ve mikrodisseksiyon bu yapılardan tümörü serbestleştirmek için gerekli olur. Bu bölgede her iki olfaktor oluğun inspeksiyonu tümör kalıntısını tespit etmek için gereklidir. Beyin omurilik sıvısı kaçağını önlemek için vaskülarize perikranial galea (periosteal flab) ile rekonstrüksiyon esastır.