Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Serebellopontin Köşe Meningiomları
Yunus AYDIN, Halit ÇAVUŞOĞLU
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: Serebellopontin köşe (SPK) meningiomları, tümör vaskülarizasyonu, nöral dokuya tutunmaları ve beyin sapı basısından dolayı aşılması zor cerrahi bir mücadele arz etmektedir. Bu çalışmamızdaki amaç karakteristik arka çukur yerleşimlerinden biri olan SPK tümörlü olgulardaki meningiom cerrahisinin morbidite ve mortalitesini değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde 1994 ile 2011 tarihleri arasında 27 SPK meningiomlu olgu retrosigmoid yaklaşımla ameliyat edildi. Ameliyatlar kıdemli cerrah tarafından yapıldı (YA). Veriler klinik kayıtlarından geriye dönük olarak toplandı.

BULGULAR: Total tümör rezeksiyonu (Simpson Grade I + II) 25 olguda (% 92,6) yapıldı. Fasiyal sinir anatomik olarak korunmasına rağmen, 5 (% 18.5) olguda fasiyal sinir fonksiyonunda House ve Brackmann'a göre 1 dereceden fazla geçici gerileme izlendi. Beyin omurilik sıvısı fistülü 4 (%14.8) olguda ve ek olarak geçici kranyal sinir defisiti 3 (% 11.1) olguda tespit edildi fakat anlamlı nörolojik sekel oluşmadı. Ameliyat öncesi medyan Karnofsky skalası skoru 80 (60-90) idi. Ameliyat sırasında ve sonrasında mortalite hiçbir olguda gelişmedi. Ameliyat sonrası hastanede kalma süresi ortalama 15.2 gün (7–42 gün) idi. Hastaneden çıkışta medyan Karnofsky skalası skoru 80 (50–90) idi. Olguların geç dönem takiplerinde (ortalama 27 ay) medyan Karnofsky skalası skoru 85 (70-100) idi.

SONUÇ: Modern nöroşirurjikal teknikler ve nöroanesteziyle SPK meningiomlu olgular kabul edilebilir morbidite ve iyi nörolojik sonuçla ameliyat edilebilmektedir.