Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Petroklival Meningiomlar ve Presigmoid Petrozal Yaklaşım
Faruk İLDAN , Derviş Mansuri YILMAZ
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Petroklival meningiomlar benign patolojilerine rağmen bir cerrahi sorun olmaya devam etmektedirler.Yerleşim yerlerinin önemi ölümcül sonucun en önemli sebebidir. İleri görüntüleme yöntemleri, modern cerrahi teknikler, intraoperatif görüntüleme teknikleri ve daha iyi postoperatif bakım ile ilgili gelişmeler sonuçlarda iyileşmeye yol açmıştır. Operatif yöntemlerin ve bunların endikasyonlarının iyi anlaşıldığı sistemik, multidisipliner bir yaklaşım kabul edilebilir morbidite ile başarılı bir tedavi için şarttır. Presigmoid Petrosal yaklaşım ve bunun varyantları bu lezyonların güncel cerrahi tedavisinde en çok kabul gören cerrahi tekniklerdir.