Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Atipik ve Malign Meningiomlar
Melike MUT
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Meningiomlar merkezi sinir sistemi tümörleri arasında en sık görülen tümörlerdir. Meningiomlar arasında özel bir grup olan atipik meningiomlar (Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ Derece II), 2000 ve daha sonra 2007 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) derecelendirme sisteminde objektif kriterler ile tanımlandıktan daha fazla tanınır olmuş ve meningiomların dörtte biri bu gruba dahil olmuştur. Atipik meningiomlu hastaların başvuru nedenleri tümörün yerleşimine, boyutuna, büyüme hızına ve çevre dokulara kitle etkisi olup olmadığına göre değişebilir ve benign olanlardan preopereatif görüntüleme yöntemleri ile ayırt edilmesi çok zordur. Atipik meningiomların Simpson Derece I kriterlerine göre çıkarmanın bile atipik meningiomlar için yeterli olmadığı, 5 yıllık izleme sonrası %41 oranında nüksün görüldüğü ve nüks eden hastalığın sağkalımı kısalttığı gösterilmiştir. Tümör total veya subtotal çıkarılması sonrası radyoterapi verilip verilmemesi gerektiği konusu tartışmalıdır.

Malign meningiomlar, meningiomların %1-3'ünü oluştururlar. DSÖ derecelendirmesine göre Derece III tümörlerdir ve tanı kriterleri bellidir, bu grubun içinde papiller ve rabdoid alt gruplar da yer almaktadır. Lokal nüks ve invazyona neden olan agresif davranış sergilerler ve nadiren metastaz yaparlar. Preoperatif görüntüleme yöntemleri ile benign olmayan meningiomlardan ayırtedilmesi zordur. Malign meningiomlar nadir tümörler olduklarından tedavi yaklaşımı konusunda tam bir netlik yoktur. Genel yaklaşım mümkün olduğunca tümörün cerrahi ile çıkarılması sonrası radyoterapi verilmesidir.