Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
SGK Verilerine Göre Türkiye'de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi
Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, 34000, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Ülkemizde omurga cerrahisi 19. yüzyıl sonlarından bu yana yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda her türlü spinal cerrahisi uygulaması yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde 2008 ve 2009 yıllarında yapılan omurga operasyonlarının analizini yapmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: SGK Genel Müdürlüğünden alınan verilere dayanarak major omurga ameliyatları ve bunların tutarı incelenmiştir.

BULGULAR: 2008 yılında toplam 84.615, 2009 yılında ise 92.843 omurga ameliyatı yapılmıştır. 2008 yılında 54.354 lomber diskektomi yapılmışken, 2009 yılında bu sayı 59.619'a ulaşmıştır. Buna göre 2008 yılında lomber diskektomi sayısı tüm omurga ameliyatlarının %64.2'sini oluştururken, 2009 yılında tüm omurga ameliyatlarının da %64.2'sini oluşturmuştur. Anterior servikal diskektomi ve füzyon sayısı 2008 yılında 5.356, 2009 yılında ise 5.857 olarak belirlenmiştir. 2008 yılında 13.209, 2009 yılında ise 13.498 torakolomber enstrümantasyon yapılmıştır. Enstrümantasyon sayısı 2008 yılındaki toplam omurga ameliyatlarının %15'ini oluştururken, 2009 yılında tüm omurga ameliyatlarının %14.4'ünü oluşturmuştur.

SONUÇ: Lomber diskektomi halen tüm omurga operasyonlarının 2/3 kadarını oluşturmaktadır. Torakolomber enstrümantasyon tüm operasyonların %15 kadarını oluşturmuştur. Operasyon sayılarındaki artışa karşın, aynı operasyonların fatura tutarındaki azalma dikkati çekmiştir.