Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Lomber Pediküler Vida Uygulamasında Radyolojik Olarak Anatominin Detaylı İncelenmesi
Tufan Cansever1, Erdinç Civelek1, Halime Çevik2, Akın Sabancı3, Serdar Kabataş1, Cem Yılmaz1
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3KKTC Askeri Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs TC

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, L1 ile L5 seviyeleri arasındaki vertebraların pedikül iç ve dış çaplarının, vertebra korpus ve pedikül uzunluklarının, pedikül açılarının morfometrik ölçümlerinin incelenmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 100 hastanın L1-L5 arası 1000 pedikülü üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile incelendi. Pedikül iç ve dış kemik korteksinin çapları ölçüldü. Pedikül çapının en kalın olduğu bölgede, faset ekleminin lateralinden başlayarak pedikülün tam ortasından geçen ve vertebra korpusunun ön yüzündeki kemik kortekse kadar ilerletilen düzlemin orta hatta açısı (vida açısı), düzlemin uzunluğu (vida uzunluğu), korpus pedikül bileşkesine kadar olan uzunluğu (pedikül uzunluğu) ölçüldü.

BULGULAR: L1 seviyesinden L5 seviyesine inildikçe pedikül iç ve dış çaplarının arttığı saptandı. Dış çapların L5 seviyesi haricinde sol tarafta daha geniş olduğu, iç çapların ise tüm seviyelerde sol tarafta daha geniş olduğu gözlendi. Transvers pedikül açısının üst seviyelere ilerlendikçe dikleştiği saptandı. En uzun vida uzunluğunun L2 seviyesinde, en uzun pedikül uzunluğunun L1 seviyesinde olduğu, pedikül/vida uzunluk oranının L5 seviyesinden L1 seviyesine çıkıldıkça arttığı saptandı.

SONUÇ: Alt seviyelere inildikçe, pedikül kalınlıkları artmasına rağmen kullanılması gereken vida uzunlukları azalmaktadır. Yapılan morfometrik ölçümler ışığında, daha çok yük taşıması gereken alt lomber vertebraların korpus ve pediküllerinin üst seviyelere oranla, daha kısa fakat daha geniş olduğu saptanmıştır.