Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Ventrikülo-Peritoneal Şantın Geç Komplikasyonu: Dört Olguda Peritoneal Kateterin Anal Protrüzyonu
Mehmet Hakan SEYİTHANOĞLU1, Kazım DOĞAN2, Meliha GÜNDAĞ1, Serkan KİTİŞ1, Şeref ÖZTÜRK1, Tolga DÜNDAR1, Serdar ÇEVİK1
1Bezmialem Vakıf Üniveritesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ardahan Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Ardahan, Türkiye

Özet

Ventriküloperitoneal şant (VPŞ) cerrahisi hidrosefalinin tedavisinde kullanılan standart bir yöntemdir. Bu cerrahi prosedüre eşlik eden komplikasyonlar kateterin tıkanması ve ayrılması, beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimi, şant enfeksiyonu, intestinal obstruksiyon, şant kateterlerinin migrasyonu, iç organ ve kolon perforasyonudur. Kolon perforasyonu çok nadir olup hastaların %0,1'den azında görülmektedir. Nadir ve genellikle geç görülen bir komplikasyon olmasına karşın, tanı konulmadığı zaman enfeksiyon nedeniyle ölümcül olabilmektedir. Şant takılması ile anal protrüzyon arasında geçen süre 2 ay ile 7 yıl arasında değişmektedir. Bu yazıda VPŞ uygulaması sonrası peritoneal kateterin kolon perforasyonu nedeniyle anüsten çıktığı dört olgu sunularak bu komplikasyonun muhtemel oluş mekanizmaları ve tedavisi tartışılmıştır.