Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Lomber Disk Cerrahisini Takiben Ortaya Çıkan Semptomatik Pnömosefali: Olgu Sunumu
Bora GÜRER, Hayri KERTMEN, Erdal Reşit YILMAZ, Habibullah DOLGUN, Zeki ŞEKERCİ
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Kraniyal boşluklarda hava bulunması olarak tanımlanan pnömosefali, nöroşirürjiyenler tarafından çok iyi bilinen bir durumdur. Pnömosefalinin spinal nedenleri arasında; spinal travmalar, penetran yaralanmalar, tümörler, enfeksiyonlar ile lomber ponksiyon ve laparoskobik biyopsi gibi iyatrojenik sebepler yer almaktadır. Spinal cerrahi esnasında istem-dışı durotomi meydana gelmesi ve beyin omurilik sıvısı kaçağı olması iyi bilinen ve sıkça karşılaşılabilen bir komplikasyondur. Lomber disk cerrahisinin bir komplikasyonu olarak pnömosefali ortaya çıkması çok nadir bir durumdur. Bu yazıda, rekküren disk herniasyonu nedeniyle opere edilen ve operasyon esnasında istem-dışı durotomi meydana gelmesini takiben semptomatik pnömosefali gelişen 54 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Postoperatif 1. günde şiddetli baş ağrısı, dengesizlik ve kusma yakınmaları başlaması üzerine çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde pnömosefali tespit edildi. Konservatif tedavi ile şikayetleri düzelen hasta bir hafta sonra nörolojik defisiti ve ağrısı olmadan taburcu edildi.