Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Nüks Lomber Disk Hernilerinde Selektif Transforaminal Sinir Kökü Blokajının Etkinliği
Çiğdem MUMCU1, Haydar GÖK2, İlker GÜLEÇ3, Sait NADERİ2
1S.B. Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2S.B.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3S.B. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Özet

AMAÇ: Selektif transforaminal sinir kökü blokajı lomber disk hernisine bağlı radikülopatinin tedavisinde kullanılan seçeneklerden biridir. Bu çalışmada nüks lomber disk hernisine bağlı radikülopati ile başvuran hastalarda selektif transforaminal kök blokajının etkinliği değerlendirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009-2010 yıllarında nüks lomber disk hernisi nedeni ile selektif transforaminal kök blokajı uygulanan 15 hasta incelendi. Tüm hastalar transforaminal kök blokajı sonrasında 1. hafta, 1., 3. ve 6. aylarda sorgulandı. Hastaların bacak ağrıları Vizüel Analog Skalası (VAS) ile, hasta memnuniyeti durumları ise Prolo ölçeği ile değerlendirildi.

BULGULAR: İşlem öncesi VAS değerleri ortalaması 6,87±0,74 iken, transforaminal enjeksiyon sonrasındaki VAS değerleri ortalaması 1. haftada 2,07±1,10; 1. ayda 1,80±0,86; 3. ayda 2,33±0,72 ve 6. ayda 2,40±0,82 olarak saptandı (p<0,01). Prolo ölçeği ortalama skorları, girişim öncesi 5.73±0.88 olarak bulunmuşken, son kontrolde 8.80±1.26 olarak saptanmıştır (p<0,001).

SONUÇ: Radikülopatisi olan nüks lomber disk hernili seçilmiş olgularda selektif transforaminal sinir kökü bloğu uygulaması, başarı ile uygulanacak bir yöntem olarak kabul edilebilir.