Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Ventriküloperitoneal Şant Disfonksiyonu
Burak O. BORAN, Gökhan KIZILÇAY, Mustafa BOZBUĞA
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: Sürekli gelişen şant teknolojisine karşın, şant takılan hastaların %70'i on sene içerisinde şant disfonksiyonu ile karşılaşmaktadır. Bu çalışmada amaç, kliniğimizde ventriküloperitoneal şant takılan hastaları geriye dönük olarak inceleyerek, şant disfonksiyonu oranlarını literatür ışığında değerlendirmektir.

YÖNTEM: Üç yıllık zaman diliminde, hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal şant takılan toplam 50 hastanın bilgileri geriye dönük olarak gözden geçirilmiştir. Ortalama takip süresi 18,3 aydır.

BULGULAR: Elli hastanın 13'ünde, ilk cerrahiden ortalama 54 gün sonra şant disfonksiyonu gelişmiştir. Şant revizyonu yapılan bu 13 hastanın 3'ünde 1 gün ile 4,5 ay arasında değişen bir süre sonunda tekrar şant disfonksiyonu gelişmiştir. Toplam şant disfonksiyonu oranı %32'dir. Olguların dağılımı şu şekildedir: 4 olguda ventriküler uç disfonksiyonu, 6 olguda peritoneal uç disfonksiyonu, 2 olguda şantın çok boşaltması ve 4 hastada şant enfeksiyonu.

SONUÇ: Tüm bu komplikasyonlara rağmen şant cerrahisi, hidrosefalinin tedavisinde halen ilk tercihtir. Dolayısıyla hedef, şant disfonksiyonu oranlarını azatma yollarını bulmak olmalıdır.