Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Sekonder Baş Ağrılarına Radyolojik Yaklaşım, Benign İntrakranial Patolojilerin Sıklığı
Emre DURDAĞ, Serdal ALBAYRAK, İbrahim Burak ATÇI, Ömer AYDEN
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Elazığ, Türkiye

Özet

AMAÇ: Radyolojik tetkiklerin gelişmesi, çoğunlukla tedavi gerektirmeyen benign intrakranial patolojilerin de görülme olasılığını arttırmış ve bilgi birikimlerimizin artmasına neden olmuştur. Bilgilerimize göre benign intrakranial patolojiler ile ilgili ülkemize ait bir prevalans çalışması yoktur. Bu çalışmamızda, altı aylık süreç içinde baş ağrısı tanımlayan ve radyolojik inceleme endikasyonu konulan hastalarda saptadığımız benign intrakranial patolojilerin sıklığını nörolojik bulgularla ilişkisini sunmak istedik.

YÖNTEM ve GEREÇ: Baş ağrısı yakınmasıyla incelenen hastaların 308'ine radyolojik olarak değerlendirme endikasyonu konuldu. İntrakranial patoloji saptanan hastalar içinde nöroşirurjikal olarak müdahale edilmesi gereken hastalar çıkarıldı ve diğerleri benign intrakranial patoloji saptanan hastalar olarak incelendi.

BULGULAR: Belirlenen endikasyonlar ile 19 adet araknoid kist (% 6.08), 17 adet mega sisterna magna (%5.44), 8 adet empty sella (%2.56), 8 adet koroid pleksus kisti (%2.56), 4 adet Arnold Chiari tip 1 malformasyonu (%1.6), 3 adet korpus kallozum agenezisi (%0.96), 2 adet 3. ventrikül içi kolloid kist (%0.64), 2 adet pineal kist (%0.64) saptandı. Bu hastaların sadece %4'ünde nörolojik bulgu saptandı.

SONUÇ: Baş ağrısı tarifleyen hastalarda, uygun endikasyonlar ile görüntüleme istenmesi genel nöroşirurji pratiğinde, hastaların takibinde ve hekimin hukuki sorumluluğu göz önüne alındığında önemli bir konu başlığıdır. Uygun görüntüleme ile saptanabilecek benign patolojiler konusunda hekim bilinçlenmeli, ve gereken hastalar klinikleri ile değerlendirilip takip edilmelidir.