Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Atipik Bulgularla Prezente Olan İntraosseöz Meningiom: Olgu Sunumu
Hüseyin GÜLER1, Osman Arıkan NACAR2, Mustafa Onur ULU1, Şebnem BATUR3, Büge ÖZ3, Mehmet Yaşar KAYNAR1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Primer intraosseöz meningiomlar histopatolojik olarak klasik meningiom özelliklerinde olmakla birlikte intradiploik mesafede yerleşim göstermeleri ile klasik meningiomlardan ayrılırlar. Bu lezyonlar nadirdir ve genellikle başağrısı ve lokal şişlik belirtileri verirler. Bu semptomlar olmadan başvuran atipik prezentasyonlu olgular daha da nadirdir ve ayırıcı tanı ve tedavi süreci karmaşık olabilir. Bu yazıda, atipik bulgularla başvuran ve öntanı olarak kalvarial metastaz düşünülen 55 yaşında bir erkek intraosseöz meningiomlu hastanın teşhis ve tedavi süreci sunulmaktadır. Kalvarial kitle tespit edilen olgularda lokal şişlik ve ağrı semptomu olmasa da intraosseöz meningiomlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu olguların preoperatif değerlendirmeleri iyi yapılmalı ve tedavilerinde amaç total rezeksiyon olmalıdır. Subtotal rezeksiyon durumunda veya atipik veya habis tümörlerde adjuvan tedaviler gündeme gelmeli ve hastalar sık aralıklarla takip edilmelidir.