Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Kafa Travması Sonrası Ortaya Çıkan Eozinofilik Granülom
İbrahim ALATAŞ2, Serhat BAYDIN1, Nida ÇELİK3, Meliha GÜNDAĞ4, Selvinaz EDİZER3, Akın ÖZTÜRK1, Erhan EMEL1
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürjii Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Langerhans Hücreli Histiositoz (LHH), Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır. Eosinofilik Granulom (EG) Langerhans hücreli histiositozun alt tipi olup kemikte soliter ya da multipl litik lezyon yapan benign bir hastalıktır. Hayatın ilk dekatında ve çoğunlukla erkeklerde 2-3 kat daha sıklıkla görülmektedir. Sebebi halen tam olarak bilinmemekle beraber immün defisit veya inflamatuvar ya da enfeksiyoz hastalıklara sekonder reaksiyonla oluşabileceği düşünülmekte ve viral enfeksiyonlar suçlanmaktadır. Kafa travmasının EG gelişimine etkisi hâlâ bilinmemektedir. LHH'un başlıca tanı koydurucu görüntüleme yöntemi Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)'dir. Tedavide cerrahi küretaj, radyoterapi, kemoterapi ve lokal steroid tedavisi yöntemleri uygulanabilir. Altı hafta önce kafa travması sonrasında kafatasında ilerleyici şişliği olan ve cerrahi eksizyon sonrasında EG tanısı alan 2 yaşındaki olgumuzda, travma ve EG ilişkisi, EG tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirilmiştir.