Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Meningeal Anaplastik Hemanjioperistoma: Bir Olgu Sunumu
Deniz ARIK1, Evrim ÇİFTÇİ1, Murat VURAL2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Hemanjioperistoma (HP) Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2007 yılındaki santral sinir sistemi tümörleri sınıflamasında meningeal mezenkimal tümörler arasında yer almaktadır. Santral sinir sisteminde meningeal HP ve soliter fibröz tümör (SFT) farklı tümörler olarak sınıflanırken yumuşak doku tümörleri sınıflamasında aynı antite olarak kabul edilmektedir. Meninks kökenli HP, klinik ve radyolojik olarak meninjioma benzeyen, nadir görülen tümörlerdir. Rekürrens ve metastaz potansiyeli nedeniyle özellikli bir grubu oluşturan bu tümörlerin anaplastik formu nadir görülür ve yüksek gradeli sarkomlar gibi davranır. Burada baş ağrısı nedeniyle hastanemize başvuran ve radyolojik olarak sol frontal yerleşimli, meninjiom ile uyumlu kitle saptanan 41 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Kitlenin eksizyonu ve histopatolojik incelemesi sonrası olguya anaplastik hemanjioperistoma tanısı verilmiştir. Oldukça nadir görülen bu tümörlerin histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri tartışılmıştır.