Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Anterior Servikal Diskektomi Sonrası Kemik Greft Dislokasyonu ve Spontan Rezorbsiyonu: Olgu Sunumu
Rafet ÖZAY1, Nuri Eralp ÇETİNALP1, Mehmet KALAN1, Törel OĞUR2
1Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Anterior servikal diskektomi ve füzyon ameliyatları sonrası, her seviye icin genel komplikasyon oranı %10.3, intervertebral disk mesafesine yerleştirilen kemik greft dislokasyonu ise yaklaşık %2 olarak bildirilmektedir. Kemik greft veya enstrüman dislokasyonu; boğaz ağrısı, disfaji ve solunum zorluğu gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Kullanılan greftin sagital planda öne veya arkaya dislokasyonu, direkt grafilerde görülebilir. Bu olgu sunumunda, Anterior servikal diskektomi ve füzyon ameliyatı sonrası 2. ayda anteriora kısmi dislokasyonu saptanan kemik otogreftin herhangi bir müdahele yapılmdan 9. ay sonunda spontan olarak resorbe olduğu bir olgu sunuyoruz. Otogreftin kısmi dislokasyonunda hastada organik bir probleme de neden olmuyorsa erken bir cerrahi girişimden kaçınılarak takip edilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.