Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Tekrarlayan Pineal Bölge Tümörü: Bir Olgu Sunumu
Mihriban GÜRBÜZEL1, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ1, Cengiz ACAR2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Pineal bölgenin primer malign tümörleri nadirdir ve pek azı papiller yapı gösterir. Pineal bölge papiller tümörü (PBPT) son zamanlarda tanımlanmış bir tümör olup biyolojik davranışı değişkenlik göstermektedir. World Health Organization (WHO)’ya göre derecesi II-III’dür. Histolojik incelemesinde; damarları saran çok tabakalı tümör hücrelerinin oluşturduğu papiller büyüme paterni bulunmaktadır. Pineal bölgenin papiller özellikler gösteren primer tümörleri; papiller pineal parankimal tümörler (pineositoma ve pineoblastoma), papiller ependimom, koroid pleksus papillomu, papiller menenjiom ve germ hücreli tümörlerdir. Histolojik özellikleri ve immünohistokimyasal boyanma paterni ile bu bölgede görülen diğer papiller benzeri lezyonlardan ayırıcı tanısı yapılabilir. Bu makalede amacımız nadir görülen bir tümör olan pineal bölgenin papiller tümörü olgusunu sunmaktır.