Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Sağ Brakial Pleksus ve Subklavian Arter Basısına Bağlı Servikal Radikülopati ve Akral Siyanoz Kliniği ile Ortaya Çıkan Non-Hodgkin Malign Lenfoma: Bir Olgu Sunumu
Ahmet EROĞLU1, Ali Kıvanç TOPUZ1, Cem ATABEY1, Ahmet ÇETİNKAL2, Muzaffer SAĞLAM3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Non-Hodgkin malign lenfomalar (NHML), B ya da T hücreli malign lenfoid proliferasyon ile karakterizedir. Primer NHML da periferik sinir tutulumu görülsede, brakial pleksus tutulumu oldukça nadirdir. Bu bölgede lokalize tümörlerde çevre dokulara olan bası ya da komşuluk yolu ile sinire infiltrasyon sonucu klinik tablo oluşmaktadır. Bu yazıda brakial pleksus yakın komşuluğunda lokalize, subklavian artere bası etkisi olan, sağ kolda ağrı ve kuvvetsizlik, sağ elde ve parmaklarda morarma yakınması olan, servikal spondiloz kliniğine yönelik yapılmış servikal Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) mevcut olan kliniği izah eden bir patoloji saptanmayan, arter basısı nedeni ile vasküler kompenentin de eşlik ettiği NHML olgusu sunulmaktadır.