Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Lumboperitoneal Şant Cerrahisinin Nadir Görülen Bir Komplikasyonu; Radikülopati: Bir Olgu Sunumu
Cem ATABEY, Ahmet EROĞLU, Ali Kıvanç TOPUZ, Selçuk GÖÇMEN, Mehmet Nusret DEMİRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Lumboperitoneal şantlar psödotümör serebri, komünike hidrosefali, beyin ve omurilik sıvısı (BOS) fistülünün cerrahi tedavisinde, yaygın olarak kullanılmaktadır. Lumboperitoneal şantların diğer şantlara göre önemli üstünlükleri olmasına rağmen enfeksiyon, batın içi organların yaralanması, şant tıkanması gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Radikülopati, lumboperitoneal şant cerrahisi sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazımızda, 67 yaşında 6 ay önce psödotumor serebri öntanısı ile lumboperitoneal şant takılan ve operasyon sonrası 4. haftada sol bacak ağrısı, uyuşma yakınması ve belinde şişlik nedeni ile polikliniğimize başvuran bayan hastayı sunduk. Lumboperitoneal şant cerrahisi sonrası gelişen şant disfonksiyonu ve radikülopati komplikasyonlarının önlenmesi için gerekli önlem ve yöntem ile ilgili literatürler gözden geçirilerek tartışılmıştır.