Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Sakral Ekstradural Kavernom: Bir Olgu Sunumu
Güner MENEKŞE1, Ali İhsan ÖKTEN1, Çağatay ÖZDÖL2, Ömer Faruk ATAY3, Ebru GÜZEL4, Aslan GÜZEL1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Antalya, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Adana, Türkiye
4Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Kavernomlar benign karakterli vasküler lezyonlar olup tüm nöroaksis boyunca yerleşim gösterebilir. En sık beyin dokusunda görülebilen kavernomlar spinal kolon boyunca da görülebilir. Spinal bölge yerleşimli kavernomlar sıklıkla ekstradural bölgede görülmekte olup genellikle torakal ve servikal bölgede yerleşim gösterirler.Kavernomların lumbosakral yerleşimi nadirdir. Ekstradural spinal kavernomlar yerleşim yerine göre, kitle etkisi veya kanama ile, lokal ağrı, radikülopati, akut spinal kord basısı gibi bulgulara neden olabilir.Tanı özellikle manyetik rezonans görüntüleme ile konabilir. Klinik bulgu veren ekstradural kavernomların tedavisinde cerrahi çıkarım esastır. Literatürde izole sakral bölge yerleşimli olgu henüz bildirilmemiştir. Bu çalışmadaki olgu, literatürde bildirilen ilk izole sakral ekstradural kavernom olgusu olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.