Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Distal Posterior İnferior Serebellar Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Yavuz ERDEM, M. Akif BAYAR, Mete KARATAY, Cevdet GÖKÇEK, Nurullah EDEBALİ, Ayhan TEKİNER, Uğur YAŞITLI
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Cebeci-Ankara

Özet

70 yaşında erkek hasta subaraknoid kanama tanısı ile yatırıldı. Çekilen dijital subtraksiyon anjiyografide patoloji saptanmadı. Kanamadan 6 hafta sonra çekilen kranial magnetik rezonans görüntülemede posterior inferior serebellar arter trasesinde yaklaşık 10 mm çaplı lezyon saptanması üzerine yatırıldı. Dijital subtraksiyon anjiyografide sol posterior inferior serebellar arter distalinde 8 mm büyüklüğünde anevrizma saptandı. Suboksipital median yaklaşımla distal posterior inferior serebellar arter anevrizması kliplendi. Nörolojik defisiti olmayan hasta postoperatif 7.gün taburcu edildi. Distal posterior inferior serebellar arter anevrizmaları ilk incemelerde saptanamayabileceğinden, nedeni bilinmeyen subaraknoid kanamalar kranial magnetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraksiyon anjiyografi ile tekrar incelenmelidir.