Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Moyamoya Hastalığı
Hakan KARABAĞLI1, Volkan ETUŞ2
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Özet

Moyamoya hastalığı Willis poligonunu meydana getiren arterlerin bilateral, ilerleyici darlığı veya tıkanıklığı sonucunda kollateral damarların gelişmesiyle karakterize kronik, progresif bir serebrovasküler hastalıktır. Adını anjiyografik görünümden alan bu hastalık Japonca “havada dağılan sigara dumanı” demektir. Moyamoya hastalığı’nın sebebi bilinmemektedir. Genetik, konjenital faktörler suçlanmaktadır ve bazı tümöral hastalıklarla da beraber görülebilir. Sarı ırkta ve kadın cinsiyetinde sıktır. Moyamoya Hastalığı pediatrik olgularda iskemik bulgular ön planda iken adult olgularda hemorajik bulgular ön plandadır. Tanı için manyetik resonans görüntüleme, manyetik rezonans anjiyografi ve altın standart olarak serebral anjiyografi kullanılır. Tedavide amaç iskemik belirtileri önlemek ve kanama olasılığını en aza indirmektir. Erken dönem medikal tedavilerin yanı sıra moyamoya olgularında serebral kan akımını arttırmaya yönelik cerrahi girişim yöntemleri genel kabul gören tedavi şeklidir. Cerrahi girişimlerden yarar görebilecek ideal hastalar, tekrarlayan progresif iskemik atakları olan olgular ve azalmış serebral perfüzyon rezervi olan olgulardır.