Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Ayrık Omurilik Malformasyonları
Emrah EGEMEN1, Alp Özgün BÖRCEK2, Mustafa Kemali BAYKANER2
1Siirt Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Siirt, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Ayrık omurilik malformasyonu, çocukluk çağında görülen gizli spinal disrafizmin nadir bir formudur. Karakteristik klinik bulguları değişkenlik göstermekle birlikte asemptomatik de olabilir. Radyolojik olarak kolay tanı konulsa da, tedavi yaklaşımı konusu tartışmalıdır. Bu derlemenin amacı ayrık omurilik malformasyonlarının patogenez, klinik bulgu ve tedavi yaklaşımları ile ilgili güncel bilgileri sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu lezyonla ilişkili literatür taraması yapıldı. Güncel embryogenez, sınıflama, cerrahi teknik ve sonuçları sunuldu. Ayrıca 2001 – 2012 yılları arasında Gazi Üniversitesinde tedavi edilen ayrık omurilik malformasyonlu hastaların klinik ve radyolojik bulguları, görüntüleri ile birlikte raporlandı.

SONUÇ: Ayrık omurilik malformasyonu değişik klinik bulgulara yol açabilir ancak tedavi yaklaşımı halen net değildir. Hastalar genellikle cilt bulguları, nörolojik ve / veya ortopedik sorunlarla başvururlar. Bazı yazarların asemptomatik olgularda koruyucu yaklaşımı benimsemektedir. Bununla birlikte tek tedavi yöntemi cerrahidir ve başarılı sonuçlar raporlanmıştır.