Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Spinal Deformitelere Genel Yaklaşım
Mehmet Reşid ÖNEN, Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Omurganın çeşitli eğim ve diziliminin bozukluğuna spinal deformite adı verilir. Spinal deformiteler; konjenital anomali, nöromüsküler bozukluklar, iskelet displazileri ve gelişim bozuklukları gibi bir çok faktöre bağlı gelişebilir. Pediatrik spinal deformitelere nöral patolojiler ve sistemik organ patolojileri eşlik edebilir. Bu nedenle tanı, takip ve tedavi yaklaşımları oldukça farklıdır. Bu süreçte hastanın yaşı ve deformitenin tipi önem arzetmektedir. Spinal deformitelerde tanı, tedavi ve takipte temel standartların yanı sıra, bu süreci yönetmek için birçok sınıflama sistemi geliştirilmiştir.

Günümüzde deformitenin tanısı skolyoz grafisi için aksiyel, koronal ve sagittal düzlemde BT ve MRG’den yararlanılır. Tedavide nöromonitorizasyon eşliğinde korreksiyon ve enstrümantasyon yapılır. Bu çalışmada, omurga deformitelerine genel yaklaşım özetlenmektedir.