Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Deformite Cerrahisinde Dinamik ve Dinamik-Hibrid İnstrumentasyon
Tunç ÖKTENOĞLU1, Ali Fahir ÖZER2
1Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Omurga deformiteleri omurga cerrahisinin en problemli konularından birisidir. Deformitelerin çeşitliliği, oluş mekanizmalarının farklılığı, tedavi yöntemlerinde büyük farklılığa neden olmaktadır. Bir diğer önemli sorun da deformite ile birlikte omurgada instabilite olmasıdır. Omurga deformitesinin cerrahi tedavisinde amaç, var olan deformitelerin düzeltilmesi ve stabil hale getirilmesidir. Bu nedenle, özellikle füzyon yöntemi olmak üzere, osteotomiler ve enstrümentasyon hemen her olguda uygulanmaktadır. Diğer yandan füzyon cerrahisinin uzun yıllar kullanımı ile birlikte tekniğin neden olabileceği komplikasyonların görülmesi ve sonrasında oluşan ciddi yan etkileri nedeniyle, yeni bazı stabilize teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda deformite cerrahisinde posterior dinamik sistemlerin ve hibrid sistemlerin üzerinde durulmaktadır. Füzyon tekniğinde olabilecek bazı önemli komplikasyonları elimine etmesi ve bazı sorunları da minimize etmesi, dinamik sistemlerin önemli avantajıdır. Yapılan çalışmalar ve kısa süreli sonuçlar bu yeni tekniklerin deformite tedavisinde etkin rol oynayabileceği konusunda ümit vermektedir.