Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Beyin Ölümü
Aykut ERBENGi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Özet

Son otuz yıldır "Beyin Ölümü" sorunu gerek kamu ve gerekse tıp çevrelerinde geniş bir şekilde tartışılmıştır. Irreversible komada olan bir hastada bütün beyin fonksiyorlarının kaybolduğunun gösterilmesi çok önemlidir. Son yıllarda, genel tıp ilmindeki gelişmeler ile uygun olarak nöro-diagnostik çalışmalardaki ilerlemeler "Beyin Ölümü" tayini için daha etraflı ve daha güvenilir bilgi verir olmuştur.