Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Nadir Görülen Pediyatrik Olgu: Laküner Kafa
Ali Haluk DÜZKALIR1, Selçuk ÖZDOĞAN2, İsmail İŞTEMEN1
1Muş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Muş, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

19. yüzyılın başlarında tanımlanmaya başlanan laküner kafanın etiyolojisi halen araştırılmaktadır. Embriyogenezde kafa içi basınç artması sonucu kafa kemiklerinde yer yer incelmeler ile karakterize bir gelişim anomalisi olarak tanımlanmaktadır. Tanıda direkt kafa grafisinde dövülmüş bakır manzarası ve bal peteği manzarası şeklinde tanımlanan yeryer incelme gösteren kemik yapısı olarak görülmektedir. Genellikle laküner kafa hidrosefali, Arnold-Chiari, miyelomeningosel gibi doğumsal anomalilerle birlikte görülmektedir. Kafa kemiklerinin kapanma anomalileri ile birlikte açıklanmaya çalışılmaktadır. Olgumuzda laküner kafa bulgusuna insidental olarak rastlanıldı.Yapılan araştırmalar sonucunda olgumuzda herhangi bir anomali veya gelişim geriliği saptanmadı. Hastanın babasının da eski direkt kafa grafilerinde laküner kafa görünümü dikkat çekicidir. Herhangibir anomali, malformasyon, gelişim geriliği olmadan sadece radyolojik bulgu olarak karşımıza çıkan laküner kafa çok nadir görülmektedir.