Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Konjenital Skolyoz Onarımında Bipediküllü Fasyokutan Flepler ile Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu
Kamuran Sevim AYTUĞ, Dağhan DAĞDELEN, Semra HACIKERİM KARŞIDAĞ, Medeni Volkan KIYAK, Selami Serhat ŞİRVAN, Zeliha GÜL
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

GİRİŞ: Sendromik olmayan konjenital vertebral malformasyonlar; konjenital skolyoz ya da kifoz gibi eşlik edebilecek spinal deformiteler yönünden ciddi bir sağlık sorunudur.Sendromik olarak ise vertebral malformasyonlara en sık Klippel-Feil sendromu, Alagille sendromu, Spondilotorasik distrofi ve Goldenhaar sendromlarında karşılaşılır. Konjenital skolyoz sebebiyle;ortopedi kliniği tarafından opere edilen hastada,eş zamanlı olarak yumuşak doku rekonstrüksiyonunu bipediküllü fasyokutan fleplerle sağladığımız 6 yaşındaki olguyu paylaşmak istedik.

OLGU SUNUMU: 6 yaşında,meningomyelosele bağlı paraplejik hastada,lomber alanda orta hatta yerleşimli 7cm’lik meningomyelosel onarım skarı ve vertebrada sağ laterale 45˚ angulasyon gösteren skolyozu mevcuttu.Ortopedi kliniğince posterior segmental enstrümantasyon ve L3 vertebra total korpektomi uygulanan hastaya vertikal aksda bipediküllü lumbosakral fasyokutan flepler 2 aşamalı delay yöntemi izlenerek onarımı uygulandı.

SONUÇ: Özellikle komplike ve geniş defekti olan hastalarda,bipediküllü lumbosakral fleplerin cerrahi geciktirme uygulanarak 2 seansta istenilen boyutlarda rahatlıkla tercih edilebileceğini öngörmekteyiz.