Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Lumbosakral Sinir Kökü Anomalilerinin Herniye Disk Fragmanı ile İlişkisi
Selim KAYACI1, Vaner KÖKSAL1, Şükrü ÇAĞLAR2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Lumbosakral kök anomalilerini tanımlamak, klinik ve cerrahi önemini vurgulamaya çalışmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışmada, lomber disk hastalığı nedeni ile ameliyat edilen 826 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların dosyaları incelenerek sinir kök anomalisi olan 22 hasta not edildi.

BULGULAR: Hastaların 12’si kadın, 10’u erkek olup; % 63.6’sında L5-S1, %36.4’ünde L4-L5 seviyesinde disk hernisi vardı. Herniye diskin aberrant sinir kökü ile olan ilişkisine göre olgular üç ana gruba ayrıldı. Grup A (%45.5): herniye disk medialdeki sinir kökü ile dura arasında; Grup B (%36.4): herniye disk iki spinal kök arasında; Grup C (% 18.1): herniye disk lateraldeki spinal kök ile faset veya lateral reses arasında lokalize idi.

SONUÇ: İyatrojenik sinir kökü hasarından korunmak için, durayı ve ilk çıkan sinir kökünü belirleyip intervertebral foramene kadar izlemenin yanında, herniye diski boşaltmadan önce kök anomalisi ile olan ilişkisini ve kanalın diğer içeriklerini künt diseksiyonla dikkatli biçimde tanımlamak gereklidir.