Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Antikoagülan ve Antiplatelet İlaç Kullanımı Sonucu Parapleji Gelişen Spontan Torasik Spinal Epidural Hematom: Bir Olgu ve Derleme
Selim KAYACI1, Kadir KOTİL2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Spontan spinal epidural hematom (SSEH) nadir görülen, ama acil nöroşirürjikal tabloya neden olabilen ve morbidite yaratabilen bir durumdur. Klinik tablo ani başlayan şiddetli bel/sırt ağrısını takiben spinal kord ve radiküler kompresyona bağlı ilerleyici motor ve duyu defisiti ve mesane fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. Bu sunuda, altı yıl önce geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası varfarin ve asetilsalisilik asit (ASA) kullanan, spontan torakal spinal epidural hematom ve parapleji gelişen bir hasta sunuldu. Literatür gözden geçirilerek son 30 yıldır çeşitli nedenlerle oral antikoagülan ve antiplatelet kullanan ve spontan spinal epidural hematom gelişen bazı olgular (28 olgu) incelendi. Yaş, cins, hematomun lokalizasyonu, semptomların başlangıcı ile uygulanan tedavi arasındaki süre, uygulanan tedavi (cerrahi ya da konservatif ) gibi parametreler gözden geçirildi. Tedavi öncesi ve sonrasındaki nörolojik durumları Amerikan Spinal Yaralanma Cemiyeti (American Spinal Injury Association, ASIA) skalasına göre değerlendirildi. Konu güncelliğini koruduğu için ve antikoagülan ve antiplatelet kullanan hastalarda akut başlayan bel ve sırt ağrılarının acil tanı ve tedavi gerektirmesi nedeniyle literatür eşliğinde tartışıldı.