Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
İntrakraniyal ve Orbital Uzanımı Olan Frontal Sinüs Juvenil Psammomatoid Ossifiye Fibromu: Olgu Sunumu
Mert ŞAHİNOĞLU1, Ali Erdem YILDIRIM1, Oğuz KARAKOYUN1, Denizhan DİVANLIOĞLU1, Sezer KULAÇOĞLU2, Ahmed Deniz BELEN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Jüvenil psammomatoid ossifiye fibroma (JPOF) nadir görülen, etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte miksofibröz sellüler stromanın aşırı üretimi sonucu meydana geldiği düşünülen, benign bir tümördür. JPOF genellikle yavaş gelişen bir tümör olmasına rağmen lokal agresif seyir gösterebilir. Özellikle maksilla, mandibula, frontal, periorbital ve etmoid kemiklerden köken alır. Klinik belirtileri ise yerleştiği yer itibariyle propitozis, görme alanı bozukları, baş ağrısı, ve kraniofasiyal deformiteler gibi çeşitlilik gösterebilir. Bu lezyonların önerilen tek tedavisi cerrahi olup lezyonun total çıkartılması amaçlanmalıdır. Biz de bu yazımızda, nadir görülen, frontal sinüsten kaynaklanan, kafa kaidesinde destrüksiyon yaparak intrakraniyal ve orbital uzanımı olan bir juvenile psammomatoid ossifiye fibroma olgusunu ve tedavisini sunmaktayız.