Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
PERİDURAL FİBROZİSİN ÖNLENMESİNDE KÖPEKLERDE DENEYSEL OLARAK POLİTETRAFLOROETİLEN GREFT UYGULAMASI
FAİK ÖZVEREN, CENGİZ S. TÜRKMEN, CANAN TANIK, ALTAY ALP, M. İBRAHİM ZİYAL, SELAMİ SERHATLİOĞLU, MUTLU CİHANGİROĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji (FÖ,AA), Radyodiagnostik (SS,MC) A.B.D., Elazığ
İstanbul 100. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Nöroşirürji Bölümü (CST), İstanbul
Şişli Etfal Hastanesi Patoloji Kliniği (CD, İstanbul
Abant izzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. (MİZ), Bolu

Özet

Bu çalışmada lomber disk herniasyonu ameliyatlarından sonra görülebilen Failed Back Surgery Sendromu nedenlerinden biri olan peridural fibrozisin önlenmesinde politetrafloroetilen greft kullanımı araştırıldı. On adet yetişkin köpekte L5-S] arası posterior yaklaşımla ortaya çıkarıldı. L5-6, L6-7 ve L7-S1 seviyelerinde total laminektomi yapıldı. İlk seviye kontrol, 2. seviye ligamentum flavum ve pediküllü yağ grefti ve 3. seviye politetrafloroetilen greft seviyesi olarak çalışıldı. Üç ay sonunda deneklerin bilgisayarlı tomografileri çekilerek sakrifiye edildi. Seviyelerin histopatolojik değerlendirmeleri sonucunda kontrol seviyelerinin hepsinde +3 derece, ligamentum flavum ve epidural yağ dokusu bırakılan seviyelerin S'inde +2 derece ve 2'sinde +3 derece, politetrafforoetilen greft konulan seviyelerin 5'inde +2 derece ve 5'inde +1 derece peridural fibrozis görüldü. Politetrafloroetilen greftin 3 aylık süre sonunda peridural fibrozisin dura ve sinir köklerini invaze etmesini önlemede deneysel olarak başarılı olduğu sonucuna varıldı.