Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Pediatrik Epilepsi Cerrahisi
Nejat AKALAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Nöbet geçirme yakınması ile başvuran ve epilepsi tanısı almış çocukların %10’ unda nöbet sıklığı uzun süre antiepileptik ilaç kullanmayı gerektirecek forma dönüşür. Bu olguların yaklaşık dörtte biri çoklu antiepileptik ilaç tedavisine rağmen yaşam kalitesini etkileyecek oranda nöbet geçirmeye devam eder. Erişkin dirençli nöbetlerinden farklı olarak tekrarlayan epileptik nöbetler, henüz nöronal farklılaşmasını tamamlamamış çocukta bilişsel ve psikososyal gelişimi aksattığı gibi normal gelişim kapasitesine ulaşmayı da engeller. Teknolojiye paralel olarak gelişen elekrofizyolojik ve özellikle radyolojik tanı yöntemleri sayesinde ilaca dirençli epilepsilerde, sürekli anormal elektrik aktiviteye neden olan elektriksel, morfolojik ya da neoplazik odakların saptanması ve lokalizasyonu, nöbetleri durdurmaya yönelik epilepsi cerrahisi yöntemlerinin önce erişkin daha sonra da çocuklarda artan sıklık ve başarılı sonuçlarla uygulanmasını sağlamıştır. Epilepsi cerrahisi tanımı içerisinde iki tip cerrahi yöntemi barındırmaktadır. Odağın eksizyonuna dayanan rezektif cerrahi yanında, anormal elektrik aktivitenin yayılmasını engelleyen diskonneksiyon işlemleri, epilepsi cerrahisinin temel yöntemlerini oluşturur.

Bu bölümde, çocukluk çağı epilepsilerinde ilaca direnç kavramı ve önemi yanında, dirençli epilepsilerde cerrahi tedavi olasılığını araştıran yöntemler ve farklı cerrahi teknikler tartışılacaktır.