Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
İntrakranyal Lezyonlarda Bilgisayarlı Tomografi Kılavuzluğunda Stereotaktik Biyopsi: 15 Yıllık Deneyim
S. Meltem CAN1, Osman N. TÜRKMENOĞLU1, Canan TANIK2, Ender UYSAL3, Barış ÖZÖNER1, Ayça KALDIRIMOĞLU1, A. Murat MÜSLÜMAN1, Adem YILMAZ1, Çiçek BAYINDIR4, Yunus AYDIN5
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Nöropatoloji Bilim Dalı Em. Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
5Özel Memorial Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Kliniğimizde Mart 1998 tarihinden beri BT kılavuzluğunda stereotaktik beyin biyopsisi yapılmaktadır. Bu prospektif çalışmamızda, stereotaktik biyopsi yapılan hasta grubu ve biyopsi sonuçlarını inceledik.

YÖNTEM ve GEREÇ: Yaşları 3 ile 81 arasında değişen (ortalama 50,18±16,92) olguların 176’sı (%36,9) kadın, 301’i (%63,1) erkek olgularda toplam 489 girişim gerçekleştirildi. Girişimler 17 çocuk ve 1 erişkin olguda genel anestezi, diğerlerinde lokal anestezi altında Leksell stereotaktik çerçeve sistem kullanılarak yapıldı. Lezyonlar olguların 244’ünde (%51,2) diff üz, 168’inde (%35,2) derin, 65’inde (%13,6) çoğul yerleşimli idi.

BULGULAR: Histopatolojik incelemelerde toplam 489 girişimin 17’sinde (% 3,5) yönlendirici tanı koyulamadı. Diğerlerinin 164’ü (%33,5) yüksek dereceli glial tümör, 96’sı (%19,5) düşük dereceli glial tümör, 35’i (%7,2) malign lenfoma, 35’i (%7,2) diğer beyin tümörleri, 78’i (%16) metastaz ve 64’ü (%13,1) tümör dışı lezyon idi. On olguda (%2) komplikasyon gelişti: 3 tümör kanaması, 2 hipertansif serebral hematom, 2 peroperatif konvülsiyon, 1 epidural hematom, 1 myokard enfarktüsü ve 1 beyin ödemi. Miyokart enfarktüsü ve talamik hematom gelişen 2 hasta vefat etti. 489 girişimde mortalite %0,04, morbidite ise %1,6 idi.

SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, uygun tedavinin planlanması için histopatolojik doğrulamanın gerekli olduğu intrakranyal lezyonu olan olgularda BT kılavuzluğunda stereotaktik biyopsinin güvenilir ve emniyetli bir yöntem olduğunu göstermektedir.