Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Lateral ve Üçüncü Ventrikül Lezyonlarına Cerrahi Yaklaşımlar
Necmettin TANRIÖVER, Barış KÜÇÜKYÜRÜK, Seçkin AYDIN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Lateral ventriküller ve üçüncü ventrikül içi patolojiler derin yerleşimleri, önemli nörovasküler yapılar ile komşulukları ve birçok fonksiyonel ak madde lif demeti ile yakın ilişkide olmaları nedeniyle, cerrahi olarak ulaşılması zor lezyonlardır. Bu bölümde lateral ve üçüncü ventriküllerin cerrahi anatomisi ve patolojik süreçler gözönüne alınarak, her bölge için uygun cerrahi yaklaşımlar muhtemel en az nörolojik hasara neden olacak şekilde ve yeterli cerrahi görüş alanını sağlaması amaçlanarak anatomofonksiyonel açıdan gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda, lateral ventrikül frontal boynuz lezyonları için anterior interhemisferik transkallosal ve anterior transkortikal yaklaşımlar; lateral ventrikül gövde lezyonları için anterior interhemisferik transkallosal yaklaşım; atrium lezyonları için distal sylvian, posterior transkortikal, posterior transkallosal, interhemisferik transprekuneus ve supraserebellar transtentoriyal yaklaşımlar; temporal boynuz lezyonları için transtemporal, subtemporal ve transsylvian transamygdalar yaklaşımlar; ve üçüncü ventrikül lezyonları için transforaminal, interfornisiyal, transkoroidal trans-velum interpositum ve subkoroidal trans-velum interpositum yaklaşımları incelenmiştir.