Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
İntraventriküler Lezyonlarda Nöroendoskopik Yaklaşım
Bülent DÜZ
GATA Haydarpaşa Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Lateral ve üçüncü ventrikülde yerleşmiş tümörlerden biyopsi alınması, seçilmiş bazı olgularda gross total rezeksiyonu için endoskopik operasyonlar son yıllarda popüler olmuş olmuştur. Eşzamanlı üçüncü ventrikülostomiye de izin vermesi endoskopik biyopsi ve eksizyon ameliyatlarının avantajıdır. Bu derlemede nöroendoskopik girişimlerin teknik ayrıntılarının yanısıra güvenliğinin ve morbiditesinin analizi yapılacaktır.