Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri
Tuncer SÜZER
VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Bütün beyin tümörleri içerisinde nadir olarak görülen kolloid kistler üçüncü ventrikül ön ve üst kısmına yerleşirler. Asemptomatik olup tesadüfen saptanabileceği gibi, hidrosefali veya etraf dokulara bası ile bulgu verebilirler. Cerrahi olarak total çıkartılması kesin tedavi yöntemidir.