Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Koroid Pleksus Tümörleri
Hakan KARABAĞLI1, Pınar KARABAĞLI2
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Koroid Pleksus tümörleri koroid pleksus epitelinden kaynaklanan patolojilerdir. Dünya Sağlık Örgütü bu tümörleri koroid pleksus papillomları, atipik koroid pleksus papillomları ve koroid pleksus karsinomları olarak sınıflandırmıştır. Çocukluk çağında, koroid pleksus tümörleri yetişkinlerden daha yüksek oranda görülür ve bu çağdaki intrakranial tümörlerin %2-4’ünü oluştururlar. Koroid pleksus tümörleri büyük oranda lateral ventrikül yerleşimlidir ancak artan yaş ile, dördüncü ventrikül tümörleri daha sık görülür. Yüksek kafa içi basıncı belirti ve bulguları bu tümörlerin temel özellikleridir. Hidrosefali bu klinik tablonun ana nedeni olarak kabul edilir. Total cerrahi eksizyon koroid pleksus papillomları için tam iyileşmeyi sağlar. Koroid pleksus karsinomları kötü davranışlı tümörler olmakla birlikte, total rezeksiyon tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Total cerrahi eksizyon koroid pleksus tümörlerinde sağ kalım oranını artıran ilk koşuldur.