Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
İntraventriküler Tümörlerde Radyoterapi ve Radyocerrahi
Evrim TEZCANLI, Meriç ŞENGÖZ
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

İntraventriküler tümörler nadir görülen, hem erişkin hem de çocuklarda heterojen bir grubun oluşturduğu neoplazilerdir. Bu makalede, radyoterapi ve radyocerrahinin bu tümörlerin tedavisindeki rolü tartışılmıştır.