Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Drez Operasyonu
Yücel KANPOLAT, Haluk DEDA, Mustafa BAŞKAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Deafferantasyon ağrısı, ağrı cerrahisindeki en önemli sorunlardan biridir. Substantia gelatinozadaki sekonder nöronlarm anormal hiperaktif nöronal boşalmaları, bu ağrıya neden olmaktadır. DREZ operasyonu; Dorsal Root Entry Zone'nun sekonder nöronlarının harap edilmesi esasına dayanmakla birlikte DREZ lezyonu patonzyolojisinin kesin ayrıntıları halen bilinmemektedir.

DREZ operasyonu; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda 1980 yılında brakial pleksus avulziyonu sonucu oluşmuş deafferantasyon ağrısını kontrol etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Klinigimizde 1980 Yılından beri 28 DREZ operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sadece brakial pleksus avulziyonu sonrası oluşmuş deafferantasyon ağrısı bulunan hastalarda (3 hasta) değil, ayrıca postparaplejik ağrı (14 hasta), postherpetik nevralji (1 hasta), tümörlerin neden olduğu brakial pleksus deafferantasyon ağrısı (5 hasta) ve 5., 7 .. 9. ve 10. sinirlerin alanlarma lokalize olmuş kanserojenik ve deafferantitif ağrıları olan hastalar (4 hasta) içinde kullanılmıştır.

Dikkatli hasta seçimi, özenli bir mikroşirürjikal diseksiyon ve yeterli nöronzyolojik oryantasyon DREZ operasyonunun başarısındaki ana faktörlerdir.