Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Geçmişten Günümüze Glioblastoma Genetiği
Rasime KALKAN1*, Emine İkbal ATLI2*
1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
*Her iki yazar da çalışmaya eşit derecede katkıda bulunmuşlardır

Özet

Glioblastoma multiform beyin tümörleri içerisinde en sık rastlanan histolojik tiptir. Gliomaların genetik özellikleri Nörofibromatöz ve Li- Fraumeni sendromunun moleküler temellerinin açıklandığı 1980’lerin son dönemlerinden bugüne kadar yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmaktadır.Genetik alt yapının ortaya konması hem karsinogenez sürecini anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda olguların tümör tiplerinin, prognozun ve tedaviye yönelik hassasiyetlerinin belirlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Glioblastomalar günümüzde moleküler temelde primer ve sekonder olarak iki altgruba ayrılmakta ve biyolojik ve genetik olarak farklı genetik alt yapıya sahiptirler. Aynı zamanda GBM’de birçok genin epigenetik olarak inaktivasyonu saptanmıştır. Bu genler hücre siklusu gibi hücresel fonksiyonlarda, DNA tamiri ve genom bütünlüğünü sağlamada, tümör invazyonu ve apoptozisde anahtar rolü olan genlerdir.