Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Tedavisinde Pilla Distalinden ve Proksimalinden Yapılan İki Farklı Mini İnsizyonun Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İbrahim Burak ATCI, Serdal ALBAYRAK
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Elazığ, Türkiye

Özet

AMAÇ: Karpal tünel sendromu tanısı konulan ve iki farklı yöntemle yapılan mini karpal tünel insizyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi.

YÖNTEM ve GEREÇ: Çalışmaya Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1/10/2010 -01/12/2013 tarihleri arasında Nöroşirürji kliniğinde opere edilen 70 Karpal tünel sendromlu olgu dahil edilmiştir.35 olguya pillar bölge proksimaline yapılan mini insizyon, diğer 35 hastaya ise pillar distalinden başlayan mini insizyonla karpal tünel gevşetme ameliyatı yapılmıştır. Hastaların geriye yönelik incelemesi, hasta memnuniyet ve Boston skalası kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR: Boston skalası ve hasta memnuniyet anketinde ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlandı (p<0.05). 1. Grupta 6. Ay sonunda 5 olguda yara yeri hassasiyetinin, 3 olguda ise gece ağrısının ve parestezilerin devam ettiği görülmüştür. 2. grup hastada 6. Ay sonunda 1 olguda yara yeri hassasiyet ve ağrının devam ettiği görülmüştür. Hiçbir olguda motor sinire ve common palmar digital sinir yönelik komplikasyon olmadı.

SONUÇ: Mini açık cerrahi maliyetin ucuzluğu, daha az skar görülmesi, hızlı aktif yaşama dönüş, yara yeri hassasiyetinin az olması nedeniyle tercih edilebilir. Cerrahideki mini insizyon nedeniyle yetersiz dekompresyonlar, sinir zedelenmesine ve görüş alanı kısıtlılığı gibi olumsuz faktörleri engellemek için operasyon mikroskobu sınırlı olgularda kullanılabilir.