Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Çocukluk Çağında Ventriküloperitoneal Şant Disfonksiyonları
İsmail GÜLŞEN1, Hakan AK2, Mehmet ARSLAN1, Abdulsemat GÖKALP1, Enver SÖSUNCU1, Nejmi KIYMAZ3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

AMAÇ: Çalışmanın amacı, hidrosefali nedeni ile ventriküloperitoneal şant takılan 15 yaş altı çocuklarda gelişen şant disfonksiyonlarını, revizyon oranlarını ve nedenlerini belirleyerek literatür eşliğinde tartışmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nca Ocak 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında hidrosefali nedeni ile ventriküloperitoneal şant takılan 15 yaş altı 173 pediatrik hasta dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: 173 hastanın 75 (%44,4) ‘ inde 1 ay ile 36 ay arasında değişen süre içinde (ortalama 8 ay) şant disfonksiyonu geliştiği ve bu hastalara toplam 117 kez şant revizyonu ameliyatı yapıldığı tespit edildi. Şant disfonksiyon nedenlerinin; 56 hastada (%48) ventriküler kateter obstrüksiyonu, 48 inde (%41) şant enfeksiyonu, 12 (%10)’sinde şantın peritoneal ucun tıkanması, 1 inde de aşırı drenaja bağlı subdural efüzyon olduğunu tespit ettik.

SONUÇ: Şant seçimi, uygun profilaktik antibiyotik kullanımı, cerrahi öncesi, cerrahi sırasında ve cerrahi sonrasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ile disfonksiyonlara bağlı komplikasyonların azalacağını düşünmekteyiz.