Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Kemikte İyileşmenin Gözlendiği İzole C6 Spinöz Proses Kırığı (Clay-Shoveler Kırığı): Olgu Sunumu
Aydemir KALE, Evren AYDOĞMUŞ, Çetin AKYOL, Emrah KESKİN, Hasan Ali AYDIN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Turkey

Özet

Alt servikal veya üst torakal vertebraların izole spinöz proses kırıkları Clay-shoveler kırığı olarak isimlendirilir. En sık C6-T3 arası vertebralar etkilenir. Sıklıkla travma sonrası spinöz proseste kopma şeklinde olan bu kırıklar genellikle medikal tedavi ve boyunluk ile takip edilirler ve cerrahi gerektirmeden sorunsuz iyileşirler. Şikayetlerde 4-6 haftada belirgin düzelme beklenmekle birlikte radyolojik düzelme eşlik etmeyebilir. Yazımızda, 22 yaşında erkek hastanın trafik kazası sonrası izole C6 spinöz proses kırığı saptanıp, boyunluk ve antienfl amatuvar tedavi ile takibini bildirdik. 6 ay sonunda yapılan radyolojik değerlendirilmesinde, fraktür bölgesinde gelişen osseöz kallus formasyonu ve iyileşmeyi gözlemledik. Clay-shoveler kırıkları sıklıkla konservatif tedavi sonrası klinik önem taşımadan iyileşme eğilimindedirler.