Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Eksperimental İntraserebbal-İntraventriküller Hematomların Lokal Urokinaz İnjeksiyonu İle Lizisi
Süleyman MOLLAMAHMUTOĞLU1, Fadıl AKTÜRK2, Kadriye YILDIZ3, Müfit KALELiOĞLU2, Yavuz ÖZORAN3
1Trabzon Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

İntraserebral hematom-intraventriküler hematom (ICH-IVH)'larda birinci jenerasyon Fibrinolitik ajanlardan olan urokinaz (UK)'ın hematom lizisindeki tesir ve güvenirliği kendi modelinde araştırıldı. Toplam 32 kedide (ağırlıkları 2-3,3 kg) genel anestezi altında sağ frontal lob ve lateral ventrikül içersine 0.2 ml insan kam pıhtısı injekte edilerek ICH-IVH oluşturuldu, injeksiyon sonrası hemen yerinde bırakılan iğne yolu ile (lokal olarak) kontrol hayvanlara 0.2 ml fizyolojik tuzlu su (FTS), tedavi grubu hayvanlara ise aynı hacimde (0.2 ml) UK solusyonu (50000 U/ml) injekte edildi. UK-tedavili hayvanların insizyon yerinde, konjoktivalarında ve oral mukozalarında hemoraji görülmedi. Hayvanların yarısı 3. saat sonunda kalan onaltı hayvan ise 24 saatin sonunda feda edildiler. Üçüncü saat sonunda feda edilen, 10 UK-tedavili hayvanın tümünde (% 100), buna karşılık 6 kontrol hayvanın ikisinde (% 33), 24. saat sonunda feda edilen 10 UK-tedavili hayvanın dokuzunda (% 90) ama buna mukabil 6 kontrol hayvanın sadece birisinde (% 17) hematom lizisi tesbit edildi. Toplam olarak 20 UK-tedavili hayvanım 19'unda (% 95) buna karşılık 12 kontrol hayvanın yalnız üçünde (% 25) lizis meydana geldiği görülmüştür (P