Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Hipofiz Adenomlarına Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Yaklaşım
Burak ÇABUK, İhsan ANIK, Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Hipofiz Araştırma Merkezi, Kocaeli, Türkiye

Özet

Endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahi beyin cerrahları tarafından gittikçe daha çok tercih edilmekte ve dünya genelindeki birçok merkezde rutin konvansiyonel transsfenoidal mikrocerrahi tekniğin yerine kullanılmaktadır. İlk kez 1963 yılında, Guiot ve arkadaşları transnazal mikrocerrahi yaklaşımın bir parçası olarak endoskop kullanılmasını önermiştir.

Endoskopik hipofiz cerrahisi, endoskopik beceri ve iki boyutlu görüntülemenin yarattığı farklılığa adaptasyon ve öğrenme süreci gerektirir.

Endoskop ile deneyim kazandıkça, standart yaklaşımlarda parasellar ve suprasellar yerleşimli hipofiz adenomları için bazı geliştirmeler yapılabilir.

Kavernöz sinüs invazyonu, nöroşirürji pratiğinde hipofiz adenomu tedavisinin en büyük zorluklarından biridir. Kavernöz sinüse invaze hipofiz adenomlarında, ekspanded cerrahi yaklaşımlar kavernöz sinüs invazyonunun çıkarılması için uygulanmalıdır.

Lamina kribrosa’dan kranyoservikal bileşkeye dek olan alandaki orta hat kafa tabanı patolojilerine ulaşılması için genişletilmiş yaklaşımlar gereklidir. Ekstended transsfenoidal yaklaşım ilk olarak 1987 yılında Weiss tarafından tarif edildikten sonra ekstended ve ekspanded endoskopik yaklaşımlar literatürde bir çok kez bildirilmiştir.

Gelişmiş 0 derece endoskoplar ile anatomik yapılar daha net ve panoramik görüntülenmekte, açılı endoskoplar superior ve lateral uzanımlı tümör kalıntılarının çıkarılması için büyük avantajlar sunmaktadır.