Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Optik Sinir Kavernöz Hemanjiyomu: Olgu Sunumu
Abdulfettah TÜMTÜRK, Halil ULUTABANCA, R. Emin BÖRKLÜ, Ali KURTSOY
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Kavernöz hemanjiyomlara optik sinir, optik kiazma ve görme yolları boyunca nadiren rastlanılmaktadır. Anatomik lokalizasyonları bu lezyonlara cerrahi olarak ulaşmayı ve çıkarmayı güçleştirmektedir. Bir aydan beri sol gözde bulanık görme şikayeti olan 21 yaşındaki kadın hasta, optik sinirde kitle ön tanısı ile dış merkezden kliniğimize refere edildi. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede sol optik foramenden başlayıp kiazma düzeyine kadar uzanan heterojen şekilde kontrast tutan lezyon izlendi. Olguya nöronavigasyon eşliğinde kraniyoorbital kraniyotomi yapılarak, tümoral oluşum total olarak çıkarıldı. Histopatolojik tanısı kavernöz hemanjiyom olarak rapor edildi.

Bu olguda, optik sinirdeki kavernöz hemanjiyom total olarak çıkarılmış ve cerrahi sonrası izlemde görme kaybı düzelmiştir, bu tür olgularda cerrahi rezeksiyonun öncelikli seçenek olması gerektiğini düşünmekteyiz.