Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
3. Ventrikül Kist Hidatiği: Olgu Sunumu
Gönül GÜVENÇ1, Hamdi BEZİRCİOĞLU1, Metin GÖKMEN1, Arzu AVCI UÇARSOY2, Şevket TEKTAŞ1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

Özet

AMAÇ : Santral sinir sisteminin hidatik hastalığı bütün hidatik kistlerin % 2-3' ünü teşkil eder. 1960 yılından buyana 276 Türkçe intrakranial kist hidatik olgusu yayınlanmıştır. Ventriküler sistemde yerleşim oldukça nadirdir.

YÖNTEM: Bu çalışmada, 22 yaşında erkek hastada 3. ventrikül kist hidatiği sunulmuştur. Literatür gözden geçirilmiştir.

BULGULAR: 22 yaşında erkek, 10 günlük hastalık öyküsü ile kabul edildi. Hastanın semptom ve bulguları baş ağrısı, kusma ve uykuya eğilim idi. Manyetik Rezonans incelemesinde 3. ventrikülde T1' de hipointens ve T2' de hiperintens kistik lezyona sahip idi. Mikrocerrahi ile lezyon total çıkarıldı.

SONUÇ: Intrakranial kist hidatikler genellikle serebral hemisferlerde yerleşirler. Ventriküler sistem, ekstradural, posterior fossa, pons, sella tursika, parasellar bölge ve kavernöz sinüs gibi nadir lokalizasyonlarda da enfestasyon rapor edilmiştir. İntraventriküler lezyonların ayırıcı tanısında serebral kist hidatik akılda tutulmalıdır.