Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Genç Yaşta Görülen Lomber Yerleşimli İntramedüller Nöroenterik Kist: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
İdiris ALTUN, Kasım Zafer YÜKSEL
Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Özet

Nöroenterik kistler nöroektodermin endodermden ayrılma hatası sonucu oluşurlar. Nöroenterik kistler tek başına veya kompleks bir malformasyon bozukluğu kapsamında görülebilen nadir konjenital bozukluklardır. Sıklıkla spinal kanalda servikal ve torakal bölgelerde yerleşimli olup çok nadiren lomber bölge yerleşimi bildirilmiştir. Nöroenterik kistler genellikle intradural-ekstramedüller lezyonlardır. Intramedüller yerleşimli nöroenterik kistler nadirdirler ve genelde orta ve ileri yaşlarda görülmektedirler.

Bu yazıda bacaklarında ilerleyici güçsüzlük ile başvuran 16 yaşındaki bir erkek hasta olgumuzu sunduk. Manyetik rezonans görüntülemede lomber bölgede intramedüller yerleşimli kistik lezyon ve konus medullarisin alt seviyelerde sonlandığı görüldü. Hasta ameliyat edilerek kist total çıkarıldı ve hastanın şikayetleri düzeldi. Patoloji sonucu nöroenterik kist olarak geldi.