Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
Arteriovenöz Malformasyon Eksizyonundan 24 Yıl Sonra Aynı Yerleşimde Glioblastoma Gelişimi
Erkin SÖNMEZ1, Nur ALTINÖRS1, Salih GÜLŞEN1, Engin FİDANCI1, Özlem ÖZEN2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Değişik natürdeki intrakranial patolojilerin eş zamanlı görülmeleri genellikle mümkündür. Bunlar üç şekilde ortaya çıkarlar: Farklı bölgelerde farklı patolojilerin görülmesi, patolojilerin karışık olarak birarada bulunması veya patolojilerin aynı bölgede belli zaman aralıkları ile görülmesi. Bu patolojiler nadiren ortak bir patolojinin manifestasyonu olarak görülürler. Birlikte görülmeleri çoğunlukla rastlantısaldır. Değişik zamanlarda ve aynı yerleşimli iki farklı patolojinin görülmesi oldukça seyrek bir durumdur. Yazıda sol parietal bölgedeki bir arteriovenöz malformasyonun total eksizyonundan 24 yıl sonra aynı yerleşimde görülen hemorajik lezyonun cerrahi olarak çıkartılmasıyla patolojinin glioblastoma olduğu saptanan bir erkek hasta sunulmakta ve bu iki patoloji arasındaki olası bir sebep-sonuç ilişkisi tartışılmaktadır.